SALGSBETINGELSER

INNLEDNING

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

PARTENE

Selger er Evolvr AS, Tord Pedersens gate 83A, 3014 Drammen. [email protected], +47 974 00 157, org. nummer: 913 998 472, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

PRIS

Den oppgitte prisen for medlemskapet er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Selger kan øke prisen på medlemskapet. Kjøper vil da bli trukket det nye medlemskapet om de ønsker å fornye etter ett (1) år.

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

MEDLEMSKAPET

Beløpet trekkes når Kjøper bekrefter kjøp via Diasensa sin betalingsløsning. Tilgang til medlemskapet skjer umiddelbart etter at beløpet er betalt. 

Medlemskapet fornyes etter ett (1) år om ikke medlemskapet sies opp før dette.

Kunden kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i  med umiddelbar virkning. Med mindre kunden har utøvd sin angrerett, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet innebære at kunden har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

PRØVETID

Kjøper har 7 dager uforpliktende prøvetid av medlemskapet. Etter endt prøvetid vil kjøper motta en e-post med lenke til betalingsløsning for å kjøpe medlemskapet for ett (1) år.

BETALINGEN

Selgeren krever betaling for medlemskapet fra det tidspunktet kjøper melder seg inn som betalende medlem etter endt prøvetid på 7 dager.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som medlemskapet aktiveres.

ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av medlemskapet i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter første bestilling av medlemskapet er mottatt.

Ved bruk av angreretten avsluttes medlemskapet umiddelbart, eller senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

Selgeren refunderer medlemskapsavgiften enten via betalingsløsningen som er benyttet eller via bankoverføring.

HEVING

Dersom selgeren ikke leverer medlemskapet på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere medlemskapet. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

KLAR FOR EN BEDRE HVERDAG?